Производители

Информационен email

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОNLINE ПАЗАРУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ WWW.NATURALEN.BG

 

„ТН – Натурал Трейдинг“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 202116710 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, п.к.4400, ул. „Осъм“ 13 /наричано по-нататък „Администратор на уеб сайта”/, което предлага чрез уеб сайта продажбата на стоки и услуги в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за извършване на online продажби. Дружеството не е регистрирано по ДДС.

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.naturalen.bg.  Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Отношенията между между „ТН – Натурал Трейдинг“ ЕООД, като администратор на уеб сайта www.naturalen.bg и потребителите на информационните и търговски стоки и услуги, предлагани от „ТН – Натурал Трейдинг“ ЕООД, на адрес в интернет www.naturalen.bg. (наричани по-нататък за краткост „Потребители/те”) се уреждат от настоящите Общи условия.

Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на „ТН – Натурал Трейдинг“ ЕООД и на уеб сайта www.naturalen.bg с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на уеб сайта на www.naturalen.bg, както и с линка към настоящите Общи условия, като по този начин се приема, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Администраторът на уеб сайта си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като промяната влиза в сила от датата на публикуване на промяната на интернет страницата www.naturalen.bg. Администраторът уведомява Потребителите за извършените промени в Общите условия чрез съобщение на уеб сайта.


1. Правила за използване на уеб сайта www.naturalen.bg

Администраторът на уеб сайта www.naturalen.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на него, само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения в сайта. Не се разрешава материалите от www.naturalen.bg да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да се копират или да се раздават за каквато и да обществена или друга цел. Употребата на публикуваните в уеб сайта материали в други уеб сайтове е забранена.


2. Задължения на потребителя при регистриране на уеб сайта www.naturalen.bg

За целите на използване на уеб сайта на www.naturalen.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричани оттук нататък с общото наименование „Лични данни”). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.naturalen.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Администраторът на уеб сайта  www.naturalen.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя невярна, неточна или непълна информация.

 

3. Права и отговорности на страните. Ограничение на отговорността

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че предлаганите чрез уеб сайта търговски и информационни стоки услуги се предоставят "във вида, в който са публикувани".  Администраторът не уеб сайта не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация по отношение на вече изпълнени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уеб сайта.

В случай че в следствие на неправомерното използване на този уеб сайт или материали от него възникнат вреди за собственика, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.naturalen.bg се задължава да съобщи на Потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя.

За да използва уеб сайта, Потребителят трябва да си осигури достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.naturalen.bg само предоставя информацията на уеб сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на уеб сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

Администраторът на уеб сайта си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, услуги и цени. Част от информацията, публикувана в уеб сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Допълнителна информация за тези стоки и услуги Потребителите могат да получат на посочените адрес и телефон за контакт.

Администраторът на уеб сайта www.naturalen.bg не носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е вреди, включително, но не само вреди от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на уеб сайта, освен в предвидените от закона случаи.

Хипер-връзките от сайта www.naturalen.bg към web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на Потребителите. Ако Потребител използва тези хипер-връзки, www.naturalen.bg не поема никаква отговорност за тяхното качество или съдържание. При посещението си в някои от тези уеб сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск, за което същият се счита за уведомен с приемането на настоящите Общи условия.

 

 

4. Търговски марки и авторски права

Съдържанието на уеб сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на уеб сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели без съгласието на администратораа на уеб сайта, като в противен случай носят цялата отговорност съгласно приложимото българско право и правото на Европейския съюз.

5. Стоки и услуги, предлагани чрез уеб сайта www.naturalen.bg

Основните характеристики на стоките, показани и предлагани за продажба  в уеб сайта, са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

Цената на продуктите е изписана на страницата за представяне на съответната стока, като новата /вкл. промоционална/ цена замества старата. Всички, посочени на уеб сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

В страницата (линка) към всяка стока, посочен в уеб сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на стоките.

Уеб сайтът www.naturalen.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на aнглийски език, само когато: а) съществува опасност при превода да се изгуби съществена информация относно характеристиките на стоката; б) няма общоприета еднозначна терминология на български език; в) самата стока е носител на информация на английски език.

6. Закупуване на стоки и услуги, предлагани чрез уеб сайта www.naturalen.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в уеб сайта www.naturalen.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на уеб сайта възможности.

 За извършване на поръчката Потребителят следва да попълни регистрационна форма по образец, като при финализирането на заявката, Потребителят има възможност  да види всички продукти, които е избрал и общият размер на сумата, която следва да бъде заплатена. Ако Потребителят забележи някаква неточност в попълнените от него данни, след изпращане на поръчката, е необходимо да сигнализира администратора на уеб сайта незабавно. Уеб сайтът www.naturalen.bg съветва Потребителите да бъдат внимателни при попълване на данните във формата за поръчката. Уеб сайтът www.naturalen.bg не носи отговорност за неизпълнени заявки, дължащи се на некоректно попълнени в заявката e-mail, адрес за доставка или телефон от страна на Потребителя, възпрепятстващи надлежното извършване на доставката.

Всяка поръчка се потвърждава автоматично чрез имейл на посочения от Потребителя електронен адрес. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на уеб сайта Потребителят влиза в договорни отношения със администратора на уеб сайта, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в уеб сайта.

Администраторът на уеб сайта има право да променя цените на стоките и услугите, посочени в уеб сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Всеки Потребител е длъжен да заплати цената, посочена в потвърждението на поръчка, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Заявки се приемат само по електронен път чрез уеб сайта. Уеб сайтът www.naturalen.bg не изпълнява поръчки, направени по друг начин.

7. Цени

Администраторът на  www.naturalen.bg има право да променя цените на предлаганите чрез него стоки и услуги. При извършване на промяната не се дължи предварително уведомяване на Потребителите. Когато Потребител иска да направи запитване за определен продукт от уеб сайта www.naturalen.bg, то за съответния продукт ще е валидна цената, която е била актуална към момента на подаване на запитването от Потребителя. При допуснати технически грешки в публикуването на информация уеб сайтът има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени от Потребителя, когато има такива.

При използване на посочените в уеб сайта www.naturalen.bg средства за комуникация не се заплащат допълнителни суми, освен посочените в потвърждението на всяка поръчка цена на поръчаната стока и разходи за доставката й.

8. Заплащане на поръчани стоки

Потребителят е длъжен да заплати стоките, поръчани и потвърдени по реда на настоящите Общи условия по следните два начина:

  • По банков път, по посочената на уеб сайта банкова сметка, като разходите за извършване на банковия превод са за сметка на Потребителя;
  • При доставка на куриера, без да се начисляват допълнителни суми върху продажната цена.

9. Доставка на закупени стоки

Доставката се извършва по куриер, посочен на уеб сайта или избран от Потребителя въз основа на данните (собствено име, фамилно име, пълен и точен адрес за доставка), посочени от Потребителя.

Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, поръчало стоките, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. В случай, че поръчалото стоките лице не се намира на посочения адрес за доставка, предаването на стоките от куриера може да се извърши и на друго лице, находящо се на този адрес в момента на доставката, като това се счита за надлежно извършена доставка.  

Куриерските разходи са за сметка на Потребителя, като размерът им  е посочен в потвърждението на поръчката.

Доставката на наличните към момента на потвърждаване на поръчката стоки се извършва в рамките на 3 /три/ работни дни след потвърждаване на поръчката в уеб сайта, когато Потребителят е избрал да заплати доставката на куриера при получаване,  или в рамките на 3 /три/ работни дни след получаване на плащането в банковата ни сметка (задължително вписване на номер на заявка в платежното нареждане), когато Потребителят е избрал да заплати цената по банков път.

Доставката на неналичните към момента на потвърждаване на поръчката стоки се извършва в рамките на 5 /пет/ работни дни след потвърждаване на поръчката в уеб сайта, когато Потребителят е избрал да заплати доставката при получаване, или в рамките на 5 /пет/ работни дни след получаване на плащането в банковата ни сметка (задължително вписване на номер на заявка в платежното нареждане), когато Потребителят е избрал да заплати цената по банков път.

С цел намаляване на разходите съветваме Потребителите да групират поръчаните стоки в една поръчка.

При липса на заявени продукти от Потребителя, дължаща се на липса в складовата наличност, администраторът на уеб сайта може да предложи алтернативни продукти за замяна на същата стойност. Ако Потребителят откаже да ги получи, то изпратената от него заявка се счита за отменена и администраторът на уеб сайта дължи връщане на получената цена, вкл. разходите за извършената доставка.

Администраторът на уеб сайта си запазва правото за поръчки над определен от него размер да поеме разходите за извършване на доставка на поръчаните стоки.

10. Отказ от закупена стока

Съгласно Закона за защита на потребителите Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки. Потребителят може да упражни правото си на отказ  в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка.  

Правото на отказ не може да се упражни от Потребителите, ако търговската опаковка на стоките е нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), поради което връщането на стоката би нарушило правилата, свързани с хигиената или защита на здравето.

Потребителят може да упражни правото си на отказ в свободен текст на имейл адреса и телефона за контакт, посочени на уеб сайта или да използва образеца на документ за отказ, който публикуваме на нашия сайт за удобство на Потребителите.

При упражнено право на отказ Потребителят връща по куриер или друг избран от него способ получените стоки, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на отказа, в пълна окомплектовка и във вида, в който са получени, заедно с придружаващата ги документи, ако има такива,  като разходите за транспорт са за сметка на администратора на уеб сайта.

Администраторът на уеб сайта възстановява на Потребителя заплатените от него суми за покупка на стоките в срок до 14 /четиринадесет/ дни от датата на упражняване на правото на отказ. Възстановяването на сумите се извършва по избран от Потребителя начин.

Потребителите не дължат обезщетения на администратора на уеб сайта, в случай на надлежно упражнено право на отказ от доставени стоки и услуги.

11. Гаранция на Стоките. Рекламации

Администраторът предоставя гаранция за закупените стоки в съответствие с изискванията на българското законодателство. При констатация на дефект в получената стока, до 24 часа от получаването й,  уеб сайтът се ангажира по избор на Потребителя да подмени дефектната стока с нова или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката. В тази връзка, и с оглед по-бързо реагиране от страна на администратора на уеб сайта Потребителят е длъжен при получаване на стоките от куриер да ги провери внимателно за съответствие с направената от него поръчка или евентуални външни дефекти и да направи съответното възражение до Администратора.

12. Защита на личните данни. Събиране и заличаване на лични данни

С цел изпращане на заявка или покупка на продукти или услуги от уеб сайта www.naturalen.bg Потребителите предоставят лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тази информация е под закрилата нa посочения закон, като за целта е извършена съответната регистрация на администратор на лични данни. Личните данни, предоставени от Потребителите се използват от уеб сайта www.naturalen.bg единствено и само с цел  изпълнение на услугите и тяхното подобряване.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителите  имат право на достъп до собствените си лични данни, които са въвели и/или са станали достояние на администратора на уеб сайта при използване на уеб сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни. В случай че Потребител  е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.naturalen.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, администраторът на www.naturalen.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на Потребителя.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на уеб сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от администратора на уеб сайта по електронен път с оглед доставката на поръчани стоки или услуги.

Всички доброволно предоставени от Потребителите лични данни и други данни, необходими за тяхната  идентификация в процеса на използване на уеб сайта, се съхраняват, обработват и използват от администратора на уеб сайта само за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите стоки и услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от администратора на уеб сайта при спазване на изискванията на приложимия закон.

Администраторът на уеб сайта уведомява и декларира изрично пред Потребителите, че предоставените от Потребителите лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели или за каквито и да е други цели, извън посочените в настоящите Общи условия.

Администраторът на  www.naturalen.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия, доколкото това е позволено от приложимия закон.

За целите на следпродажбено и гаранционно обслужване Администраторът на  www.naturalen.bg съхранява личните данни на Потребителите за срок от 2 години /освен ако специален закон не предвижда други срокове за конкретни стоки/, считано от датата на потвърждаване на поръчката, а за счетоводни цели - 5 години, освен ако специален закон не предвижда друг срок. След изтичане на посочените срокове събраните лични данни се заличават по подходящ начин.

При изрично заявено желание от страна на Потребител за заличаване на личните му данни преди изтичане на двугодишния срок по предходния параграф, Администраторът на уеб сайта заличава тези данни и информира Потребителя за заличаването чрез съобщение по имейл или по телефона. В посочените случаи Администраторът се освобождава от задължението за предоставяне на следпродажбени услуги и гаранционно обслужване, ако заличаването на личните данни го възпрепятства да изпълнява тези свои задължения.

13. Правила за разрешаване на жалби

В случай че Потребител желае да отправи жалба или предложение към Администратора, той може да направи това с писмо, изпратено по куриер до адреса на Администратора или чрез електронно съобщение, на посочения електронен адрес на Администратора. Администраторът ще разгледа жалбата и ще отговори на жалбоподателя писмено в срок до 30 дни от датата на получаване на жалбата. Отговорът се изпраща по куриер на адреса на жалбоподателя /ако жалбата е получена по този начин/ или на електронния адрес на жалбоподателя /ако жалбата е подадена по електронен път/.

14. Търговски съобщения

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите, попълнили регистрационната форма на уеб сайта, изрично се съгласяват да получават рекламна информация за продуктите и услугите на уеб на уеб сайта, както и промоционални и други оферти. Информацията се изпраща на предоставения  от тях имейл адрес, освен ако Потребителите изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги, предлагани от уеб сайта www.naturalen.bg по указания на уеб сайта начин.

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора*

 

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете отдоговора!

 

 

До : „ТН – Натурал Трейдинг“ ЕООД, администратор на уеб сайтаwww.naturalen.bg

 

С настоящото Ви уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме*от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:

 

…………………………./моля посочете стоките/

…………………………..

…………………………

…………………………

………………………….

 

Поръчано на/получено на…………………..

 

Име на потребителя/ите………………………

 

Адрес на потребителя/ите…………………………….

 

Моля, възстановете заплатената от мен сума по следния начин:……………………………

……………………………………………………………………………………………………..

 

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр ще се изпрати на хартия)

 

…………………………………..

 

 Дата…………….

 

*Формулярът е изготвен съгласно Закона за защита на потребителите